Pazartesi , 23 Mayıs 2022
GÜNCEL

TÜZÜK

ASFA GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 01 – Derneğin Adı:

Derneğin adı: ASFA GENÇLİK, SPOR ve İZCİLİK KULUBÜ Derneği

Madde 02 – Kuruluş:

a)       Bu dernek tüzüğünün sonunda adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından kurulmuştur

b)       Derneğin merkezi: İstanbul İl sınırları dahilidir

c)       Derneğin şubesi yoktur.

d)       Dernek yasal çerçevede temsilcilik açabilir.

Madde 03 – Temsili Renkler:

Kulübü temsil eden renkler Bordo ve Gri’dir.

Madde 04 – Derneğin Amacı:

a) Çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, üyelerin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, sağlam bünyeli, temiz ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek,

b) Gençlerin bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış; milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunmak,

c) İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak,

d) Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.

e) İzci And ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, doğal izci liderlerin eğitilmelerini sağlamak.

Madde 05 – Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimleri

Dernek, gayeleri doğrultusunda aşağıda belirtilen tüm çalışmaları, yasalarda belirtilen esas ve usullere uygun bir şekilde yapar.

a)Dernek, çocuk, genç ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında (Atıcılık, Atlama, Atletizm, Avcılık, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Bilek Güreşi, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Briç, Buz Sporları, Çim Hokeyi, Dağcılık, Dart, Ekstrim, Futbol, Geleneksel Spor Dalları, Golf, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, İzcilik, Jimnastik, Judo, Kano ve Rafting, Karate, Kayak ve Kızak, Kuraş, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Motosiklet, Okçuluk, Otomobil Sporları Satranç, Softbol, Sualtı Sporları, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yelken, Yüzme vs.) faaliyet yapar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirir, tescilini yaptırır.

b)Her seviyede sportif faaliyetlere katılan genç ve yetişkinlerle, orta, yüksek ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkanları temin eder, genç ve yetişkinleri spora özendirici her türlü faaliyeti yapar.

c)Yurtiçi ve yurtdışında, sportif, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma günleri, fuarlar, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar ve kurslar düzenler, düzenlenenlere katılır.

d)Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, spor okulları, kültür ve spor merkezleri, izci evleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları ve merkezleri, konferans salonu, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir ve işletir.

e)Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için birlikte kullanabilecekleri araç ve gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz okulları ve takviye kursları düzenler. Gençlere her alanda destek olunur.

f)Dernek içinde oluşturulacak komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, danışmanlık ve rehberlik merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve çalışma grupları teşekkül ettirir.

g)İnsanların ruhen ve bedenen sağlıklı olması, sağlıklı kalması ve sağlık sorunlarının çözülmesi için projeler hazırlar, çözüm yollarının geliştirir, bulunan çözüm yollarının uygulanması için çalışmalar yapar.

h)Folklor çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, el beceri kursları ile edebiyat, diksiyon ve hızlı okuma gibi kişisel gelişim kursları düzenler.

i)İnsanlar ve toplumlar arasında dostluğun, sosyal huzurun ve refahın sağlanması için her türlü faaliyeti yapar, ihtiyaç sahiplerine her türlü ayni (gıda, ev eşyası, şahsi eşya, yakıt vb.) ve nakdi yardımlarda bulunur.

j)İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, izcilik faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenler.

k)Sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her türlü çalışmaları yapar, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur, sivil savunma faaliyetlerini destekler. Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda yardım sağlar.

l)Tarihi, kültürel ve tabii çevreyi korumak ve geliştirmek, çevre bilincini oluşturmak için her türlü faaliyeti yapar. Çevre temizliği ile ilgili kampanyalar düzenler. Ağaçlandırma çalışmaları yapar, orman alanları tesis eder.

m)Milli ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.

n)Dernek amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık, gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar, P.O.P malzemeleri çıkarır. TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik malzeme hazırlar. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler yayınlar.

o)Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, başka derneklere ve federasyonlara kurucu veya üye olabilir. Başka dernekler, vakıf, sendika, mesleki kuruluşlar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket vb. adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki platformlar kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Adı geçen kurumlardan maddî yardım alabilir ve bunlara maddî yardımda bulunabilir. Dernek amaçları doğrultusunda, siyasi partilerle işbirliği yapabilir.

p)Dernek, yürürlükteki yasalara uygun olarak uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler, yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir, bunların davetlerine uyarak üyelerini veya üçüncü kişileri dernek adına yurt dışına gönderebilir. Yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.

r)Dernek; amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz mal satın alır, bağış kabul eder, üzerinde her türlü ayni hakları tesis edebilir, kiralar, kiraya verebilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, menkul değerler, araçlar ve hakları satın alabilir, kiraya verebilir. Yardım Toplama Kanunu ile Kuruluş Tüzüğü hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur.

s)Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

t)Kanun, yönetmelik ve faaliyet gösterilen sportif alanlarda bağlı bulunulan federasyon ve/veya diğer kuruluşların yayımlayacağı yönetmelik ve tebliğler ile getirecekleri düzenlemelere uygun olarak sözleşmeli profesyonel ve amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık personeli, teknik ve idari personel istihdam eder.

u)Dernek taşınmaz mallarla ilgili her türlü tasarrufu yapabilir.

v)Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde, şahıslardan ve muhtelif kuruluşlardan maddi yardım talep edebilir, bu kuruluşlar tarafından yapılan yardımları kabul edebilir, bu kuruluşlara yardımda bulunabilir.

y)Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılmanın Şart Ve Şekilleri

Madde 06 – Üyelik:

Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre dernek üyesi olabilecek olan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Derneğin asil üye ve onursal üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.— Asil Üyelik : Fiil ehliyetini haiz bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir. — Onursal Üyelik : Fiil ehliyetini haiz bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerden, derneğe faydalı olacağı umulan kişilerin kendi talebi veya 2 asil üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile onursal üye olunur. Onursal üyenin oy hakkı ve aidat verme zorunluluğu da yoktur.

Madde 07 – Üyeliğe Girme, Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılma:

Derneğe üye olabilmek için yönetim kurulunun karar vermesi gerekir. Yönetim kurulunca, üyelik için yapılan başvurular en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyeler o yıla ait aidatlarını tamamen ödemek ve yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmek sureti ile dernek üyeliğinden çıkabilir.Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.Dernek Üyelerinden;— Derneklerle ilgili mevzuat hükümlerine göre üyelikten çıkarılması gereken,— Dernekler Kanununda belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan,— Derneğin amacına aykırı davranan, derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranış sergileyen veya derneğin aleyhine faaliyette bulunan,— Senesi bittiği halde aidatını yazılı ihbara rağmen ödemeyen, Üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Madde 08 – Üyelerin Hakları:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaletle başkasına oyunu kullandıramaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Madde 09 – Derneğin Organları:

Derneğin organları şunlardır:— Genel Kurul,— Yönetim Kurulu,— Denetim Kurulu.

Madde 10 – Genel Kurulun Teşekkülü:

Genel Kurul, derneğe kayıtlı asil üyelerden teşekkül eden ve derneklerle ilgili kanunlar ile bu tüzükte belirtilen görev ve yetkileri bulunan en yetkili karar organıdır.

Madde 11 – Toplanma Zamanı:

Genel kurul üç yılda bir mayıs ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetim kurulları gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Yönetim kurulu bu görevi yapmazsa dernekler kanununun ilgili maddesi uygulanır.

Madde 12 – Çağrı Usulü:

Genel kurul, Yönetim Kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ilanı ile veya mevzuata uygun diğer usullerle üyelere bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

Madde 13 – Toplantı Yeri:

Genel kurul dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de yapılabilir.

 

Madde 14 – Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15 – Toplantı Yapılış Usulü:

Dernek genel kurul toplantısı üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği biri tarafından açılır.

Madde 16 – Toplantı Yönetimi:

Genel kurulun açılışından sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ve yeteri kadar katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını hazırlarlar. Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 17 – Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri-Yetkileri-Oy Kullanma Ve Karar Alma Usül Ve Şekilleri

Madde 18 – Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

— Dernek organlarının seçilmesi,— Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,— Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi ve kabulü, Yönetim Kurulunun ibrası,— Üye aidatlarının belirlenmesi.— Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ve aynen veya değiştirilerek kabulü,— Dernek için lüzumlu taşınmaz mallarının satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,— Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılması, yurtiçi ve yurtdışında dernek veya üst kuruluş kurulması veya kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılınması,— Derneğin feshine karar verilmesi,— Yasalarda ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 19 – Karar Yeter Sayısı Ve Oylama Şekli:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Oylamanın açık olması esastır. Ancak genel kurul, gündemin bazı maddeleri için gizli oylama yapılmasına karar verebilir. Tüzük değişikliklerinde karar nisabı, kongreye katılan üyelerin üçte iki çoğunluğudur

Yönetim Kurulunun Teşkili-Görev Ve Yetkileri

Madde 20 – Yönetim Kurulunun Teşkili:

Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek olmak üzere genel kurul tarafından üç yıl için seçilir. Daha önce seçilenler yeniden seçilebilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden sıraya göre çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

Madde 21 – Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

— Derneği temsil eder, derneği yönetir ve faaliyetlerini yürütür,— Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunar,— Yasaların ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır,— Dernek faaliyetleri için bina kiralar, lokal açar, lokalin iyi işlemesi için gerekli tedbirleri alır,— Üye alınmasına veya gerektiğinde üyelikten çıkarılmasına karar verir,— Genel kurulu olağan veya olağan üstü toplantıya çağırır,— Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunulmasına, yürürlükteki yasalara uygun olarak, yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alınmasına; bunlarla işbirliği yapılmasına ve karşılıklı yardımlaşmaya dair kararları verir.— Benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddî yardım alınmasına ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunulmasına dair kararları verir.— Derneğin, yurt içinde bulunan dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek kuruluşları ile resmi kuruluşlarla ve tüm gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapılmasına, karşılıklı yardımlaşmanın sağlanmasına dair kararları alır.— Genel Kurulun aldığı kararları yerine getirir, ilgili mevzuat ve dernek tüzüğünün gerektirdiği diğer görevleri yapar, dernek gayesi doğrultusunda ve dernek faaliyetleri çerçevesinde genel kurulun münhasıran yetkisinde olmayan her türlü kararı alır ve uygular.— Derneğin başka derneklere kurucu veya üye olması durumunda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, dernek adına oy kullanacak kimseyi Yönetim Kurulu belirler.

Madde 22 – Görev Bölümü:

Yönetim Kuruluna seçilenler kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip, bir sekreter ve üye seçerler.— Başkan : Derneği temsil eder ve kararları uygular.— Başkan yardımcısı : Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapar.— Muhasip : Derneğin hesaplarını tutar, muhasebeyi ilgilendiren diğer işlemleri takip eder.— Sekreter : Derneğin sekreterlik ve yazışma işlerini yürütür, hesapla ilgili olmayan defterleri tutar.

Madde 23 – Toplanma Ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının çağrısı üzerine gerekli gördüğü zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Madde 24 – Yönetim Kurulunun Tamamlanması:

Yönetim Kurulu üye sayısı çeşitli sebeplerle boşalırsa, eksilen üyelerin yerine yedeklerin sırasıyla alınması suretiyle Yönetim Kurulu tamamlanır. Buna rağmen Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşerse dernekler kanununun konuya ilişkin hükümleri uygulanır.

Derneğin Denetimi

Madde 25 – Denetim Kurulu Seçimi, Görev Ve Yetkileri

Denetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından üç yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden kurulur. Seçilen üyeler tekrar seçilebilir. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim Kurulu üyelerinin tetkikine arz ile mükelleftir. Denetim kurulu her zaman Yönetim Kurulu çalışmalarını ve bütün işlemlerini genel kurul adına denetler ve inceler. Bunun sonunda elde ettiği sonuçları bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplantılarda Genel Kurula bildirir.

Madde 26 – Derneğin İç Denetimi:

Derneğin iç denetimi esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Denetim kurulu; tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde 27 – Genel Kurul Toplantısı Ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

Derneğin Gelirleri Ve Aidat Miktarı:

Madde 28 – Dernek Gelirleri:

Derneğin gelirleri ve kaynakları şunlardır:— Üyelerden alınan giriş ve yıllık aidatlar. Bu aidatların miktarları genel kurul tarafından belirlenir. — Spor müsabakaları, yapılan yayınlar, düzenlenen konser, eğlence, gezi, seminer, temsil, konferans gibi dernek faaliyetlerinden sağlanan gelirler,— Basılı kağıt ve vs. satış gelirleri,— Derneğin iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler,— Derneğe yapılan her türlü şartlı ve şartsız bağışlar ve yardımlar,— Mevcut mal ve nakit varlığının değerlendirilmesi ile oluşan gelirler,— Menkul ve gayrimenkul alır ve satar, kiralar,— Yurt içinden veya dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki veya hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul veya gayrı menkuller ile her türlü kıymet ve haklar,— Mevzuata uygun diğer gelirler.

Madde 29 – Gelirlerin Tahsili Ve Muhafazası:

Dernek gelirleri dernek mevzuatına uygun makbuzlarla veya derneğe ait banka hesabına yatırılmak sureti ile tahsil olunur. Yetkili kişi veya kişilerin imzası ile çekilir. Yönetim Kurulunca mevzuat çerçevesinde her yıl için belirlenecek miktardaki para kasada bulundurulabilir. Bu miktarın fazlası beklemeden bankaya yatırılır.

Madde 30 – Harcamalar:

Dernek giderleri bütçeye uygun olarak yapılır. Bu harcamalar belgelere dayanır.

Madde 31 – Derneğe Yapılacak Yardımların Ve Alınacak Borçların Şartları:

Dernek, ihtiyaç duyulması durumunda, her türlü giderlerini karşılamak üzere, genel kurulda kabul edilmiş olan gelecek dönem bütçesinin giderler toplamını aşmamak kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir. Borçların geri ödeme tarihleri, borç alma kararı alan Yönetim Kurulunun görev süresinin biteceği tarihten sonraki bir tarih olamaz.

Madde 32 – Defter Ve Kayıtları:

Dernekler mevzuatının defter ve kayıtlara ilişkin hükümlerinde belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur. Defterlerin tasdikli olması zorunlu olanları noterden veya dernekler biriminden tasdik ettirilir. Bu defterlerin ve gelir-gider belgelerin saklanma süresi özel kanunlarda gösterilen süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır

Madde 33 – Gelir Ve Giderlerdeki Usul:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri, ilgili yönetmelik doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Madde 34 – Temsilcilik:

Dernek, genel kurul kararı ile gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Derneğin Feshi Ve Malların Tasfiyesi

Madde 35 – Derneğin Feshi:

Dernek genel kurulu derneğin her zaman feshine karar verebilir. Ancak karar verilebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler dernek tüzüğünün ilgili maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Madde 36 – Malların Tasfiyesi:

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir heyet seçer. Bu heyet, dernek mallarını, alacak ve borçlarını tespit eder, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

Madde 37 – Belirtilmeyen Konular:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanununun derneklere ilişkin hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere başvurulur.